معتبر ترین مسابقات برنامه نویسی

یکی از فرصت هایی که افراد برنامه نویس می توانند توانایی های خود را سنجیده و مهارت های جدیدی کسب کنند شرکت در مسابقات برنامه نویسی است که با شرکت در آن می توانند با دیگر برنامه نویسان رقابت کنند. شرکت های بزرگی همچون فیسبوک و گوگل همه ساله چنین مسابقاتی را در سطح جهانی … ادامه